Welcome to Master Sha Tao Center Nederland!

Privacy beleid

Dit is het Privacy beleid van Universal Soul Service B.V., tevens handelend onder de naam Master Sha Tao Center en Tao Center Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66237734 en statutair gevestigd te Amersfoort.

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor de naleving van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen u op de hoogte stellen van ons privacybeleid en u wijzen op uw rechten.

Universal Soul Service, gevestigd aan Nijverheidsweg-Noord 123-127 3812 PL Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beeldschermweg 5 -5
3821 AH Amersfoort
Site: https://taocenter.nl/
tel. +31850645812

De Functionaris Gegevensbescherming van Universal Soul Service is te bereiken via info.nl@drsha.com of via telefoonnummer: +31850645812.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Universal Soul Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account via deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Universal Soul Service verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
– godsdienst of levensovertuiging
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Universal Soul Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van de dienstverlening
– Het verstrekken van een aanbod
– Het afhandelen van uw betaling/bestelling
– Klantenbeheer
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Reclame- en/of marketingdoeleinden
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Universal Soul Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Universal Soul Service neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Universal Soul Service) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Universal Soul Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na het uitvoeren van de dienstverlening houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in elk geval mee in als wij een overeenkomst aangaan voor langer dan een jaar.
Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen wij uw naam en emailadres met het doel van verzending van de nieuwsbrief bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Universal Soul Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Universal Soul Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Universal Soul Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Universal Soul Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.nl@drsha.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Universal Soul Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Universal Soul Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info.nl@drsha.com.

Universal Soul Service behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.